نیاز بشر به دین
68 بازدید
موضوع: جامعه شناسی
مصاحبه کننده : عضو هیئت تحریریه مجله محفل
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : مجله محفل
تاریخ نشر : Dec 13 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

1. توصیف شما از دین چیست؟از آن جایی که انسان به صورت فطری طالب سعادت و جاودانگی است در طول ادوار گوناگون تاریخ دنبال راهی برای رسیدن به این خواسته خود بوده است از این رو خالق فطرت برای جواب به این امر فطری افرادی را برگزیده است که راه سعادت را به ایشان نشان دهد و تبیین کند که آنان نیز سایر انسان‌ها را از این امور آگاه سازند ، مجموعه‌ی کامل از اموری که انسان ها باید بنا بر خواسته فطری ، آن ها را بداند و عمل کند دین نامیده می‌شود.2. آیا دین می‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای انسان باشد؟نیاز فطری به سعادت و جاودانگی باعث شده که انسان در تک تک افعال و اعمال خود نظارت داشته باشد و آگاه باشد که آیا این کار‌ها او را به نیاز اصلی و فطری خود می‌رسانند یا خیر به همین جهت واجب است همیشه دنبال دستوراتی باشد که آن‌ها را با افعال خود تطبیق دهد پس باید در جست و جوی دینی باشد که برای تک تک افعال و رفتار او برنامه داشته باشد و دستورات لازم را به او بدهد از این رو خالق فطرت با نشانه‌ها و اماراتی دستورات را باید ابلاغ کند تا انسانی که در جست و جوی آن دستورات است آن‌ها را بیابد و به کاملترین برنامه برای نیل به سعادت بشر برسد پس طبیعت دین این است که باید پاسخگوی تمام نیاز های بشر باشد. 3. دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها چه تأثیری دارد؟مجموعه‌ی افعال و رفتار‌های انسانی است که زندگی تک تک افراد انسان را می‌سازد ، زندگی انسان به فردی و اجتماعی تقسیم می‌شود به همین خاطر افعال و رفتار های او نیز یا فردی است و یا اجتماعی پس همانطور که در پاسخ سوال های قبل بیان گردید باید دین برای تمامی افعال و رفتار‌های این دو دسته برنامه داشته باشد پس دین به طور کامل باید تاثیر در زندگی فردی و اجتماعی داشته باشد تا انسان را به نیاز فطری خویش برساند. 4. رابطة دین و اخلاق را چگونه ارزیابی می‌کنید؛ به این معنا که آیا می‌توان به صرف پایبندی به اخلاق، از دین صرف نظر کرد یا خیر؟یکی از محسِّنات اخلاقی در بین صاحبان عقول این است که اگر بنده و مولایی وجود داشته ، بنده باید در تک تک اوامر و نواهی مولا مطیع باشد ، دین نیز به گونه‌ای است که نیاز به یک آمر و ناهی دارد ولی چون انسان باید در جست و جوی کاملترین دستورات در زندگی خود باشد و چون عقلاء با یکسری از مباحث عقلی فهمیده اند خالق و مولایی وجود دارد که دارای یکسری صفات خاص است و نیز دریافته اند که خالقی آن‌ها را خلق کرده انسان باید طبق اخلاقی که خودش تایید می‌کند حق عبودیت را ادا کرده و به دنبال پیدا کردن این مولا و دستوراتش برود ، نکته مهمی که وجود دارد این است که دستورات دینی اعم از اخلاق است چرا که دستورات مولا اعم ار اخلاق است. 5. رابطة دین و سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنید؛ به این معنا که نظریة «جدایی دین از سیاست» را چگونه می‌توان نقد کرد؟سیاست مجموعه قوانین و قواعدی است که از سوی جامعه خواسته شده که منازعات و تشاجرات را از بین ببرد ، در این قوانین بیشتر به بعد اجتماعی زندگی انسان‌ها پرداخته شده ولی چون در جوامع مختلف قانون‌گذار انسان با تکیه بر صرف افکار انسانی است راه انسان را در رسیدن به نیاز فطری خود مختل می‌کند و اختلال در نیاز فطری انسان یک امر غیر قابل قبول است به همین جهت باید افراد قانون‌گذار تکیه بر دستورات دین داشته باشند تا انسان های جامعه را در بعد اجتماعی به سرمنزل مقصود نیاز فطری‌اش برساند.