طریقه شناخت مبتدا از خبر و اسم از خبر
58 بازدید
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در ابتدای باب رابع مغنی الادیب جناب ابن هشام مبحث شناخت مبتدا از خبر و بعد از آن بحث شناخت اسم از خبر را مطرح می کند و اقوال مختلف را بیان می کند در این بین نظرات خود را در بین اقوال به مخاطب الغاء می کند در این تحقیق می خواهیم نظرات ابن هشام را در این موضوع از کلامش جدا سازی کرده و ریشه نظراتش را بیابیم و بدانیم که چرا تفاوت در شناخت مبتدا از خبر و اسم از خبر وجود دارد.