تلخیص روان الموجز فی اصول الفقه
54 بازدید
نقش: تلخیص کننده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه اول: تعریف: علمی است که ازقواعدی بحث می کند که به وسیله آنها به استنباط احکام شرعی از ادله پرداخته می شود. موضوع: هر چه که صلا حیت داشته باشد حجت در فقه قرار گیرد. غایت: قدرت بر استنباط احکام شرعی از ادله و اطلاع از حجج در فقه. وجه حاجت: راه صحیح کیفیت اقامه حجت درفقه