احکام و اقسام قطع بر اساس کتاب فرائدالاصول و دیدگاه مرحوم نائینی
120 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده قطع نوعی کیف نفسانی است که در ردیف ظن و شک قرار دارد ، این کیف نفسانی جایگاه ویژه ای در بین هم ردیفان خود در علم اصول دارد به صورتی که در این علم از مسائل مختلف قطع بحث می شود از جمله احکام و انقسامات قطع ، در این مقاله بر اساس نظریات کتاب فرائد الاصول و مرحوم نائینی به تعریف قطع، احکام قطع از جمله حکم بداهت وجوب متابعت قطع ، حکم عدم جواز اطلاق حجت بر قطع و عدم صحت دخالت قطع در ثبوت حکم برای موضوع پرداخته شده ، سپس با تاکید بر بیان تقسیمات موجود برای قطع که مهمترین آن ها تقسیم قطع به موضوعی و طریقی است ، تقسیمات ریزتر و جامع تر از قطع و همچنین مجاری تقسیم آن از کلام بزرگانی چون امام خمینی و مرحوم نائینی تقریر گردیده . در نهایت با اشاره به ویژگی های دو قسم اصلی قطع که با آن ها از هم متمایز می شوند ، احکام دیگری که مترتب بر قطع می شود تنقیح شده است. کلید واژه قطع ، قطع موضوعی ، قطع طریقی ، فرائد الاصول ، اصول فقه ، حجت اصولی.