بررسی تطبیقی عام و مطلق در علم اصول
218 بازدید
محل نشر: مجله علمی تخصصی محفل
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عام و مطلق دو وصف عارضی هستند که بر برخی از الفاظ حمل می شوند. محدوده عام اصولی ، در الفاظی است که معنای طلب شمولیت در افراد را به صورت وضعی در خود جای داده است ، در تعریف وصف مطلق دو دیدگاه به طور کلی قابل طرح است ، دیدگاه اول وضع را موثر در افاده معنای اطلاق می‌داند و دیدگاه دیگر مطلق را همان اطلاق کلامی که مقدمات حکمت سر آغاز آن است می پندارد. بر این اساس ، مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای تبیین می کند که روش شناخت معنای عموم در عام اصولی ، لفظی و روش شناسایی مطلق به وسیله اطلاق کلام در یک دیدگاه لفظی - عقلی و در دیدگاه دیگر ، به طور کامل عقلی است. در این باب بررسی شباهت های میان دو وصف عام و مطلق و نیز بیان وجوه تمایز آن دو وثمره آن ، به تقدم عام بر مطلق در زمان تعارض عام و مطلق در یک حکم به دلیل تنجیزی بودن عام و تعلیقی بودن مطلق جائز اهمیت است. کلید واژه عام اصولی ، الفاظ عموم ، مطلق ، اطلاق کلام ، مقدمات حکمت ، شباهت عام و مطلق ، تفاوت عام و مطلق ، روش شناسی عام ، روش شناسی مطلق.