بررسی امکان حد تام
55 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حد تام یکی از بهترین روش های تعریف برای مفاهیم «ما هوی» در نظر تمامی علمای منطق وهمچنین مفاهیم «اعتباری» نزد بعضی از آن ها می باشد، اما برای امکان دست یابی به آن اختلافاتی میان منطق دانان وجود دارد و اقوال مختلفی در این زمینه بیان گردیده است و درلابلای کتب منطقی وهمچنین بحث های منطقی به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته شده است و تصورات مختلفی ارایه داده شده به دلیل این اختلاف نظر در این مقاله این اقوال منسجم شد و محل بحث منطقیون مشخص گردید تا کلام آنان خوب درک شود. در این مقاله از روش کتابخانه ای استفاده شده و بیشتر به تبین نظرات پرداخته است، از این تتبعات که انجام شد می توان دریافت که در منطق برای ارایه ی حد تام که جایگاه والایی در منطق دارد دو مسئله در امکان آن مطرح است، یکی امکان وقوعی و دیگری امکان عقلی آن است وبیشتر اختلافات در باب امکان وقوعی می باشد چه بسا حد تام در عقل امکان داشته باشد ولی در وقوع برخی از مصادیق آن بشود خدشه وارد کرد . در مسئلۀ امکان عقلی بیشتر اقوال ناظر به مصادیق حد تام می باشد و از آثار و کاربرد های این مسئله تشخیص صحت وسقم تعاریفی است که به عنوان حد تام ارایه می گردد. و همچنین کیفیت مواجهه با تعاریفی است که سایرین به عنوان حد تام ارائه می دهند.