مبانی مناطقه در الفاظ مفرده
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/00/00
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
الفاظ مفرده که منطقیون این نام را به کلماتی که مصطلح نحویون است نهاده‌اند، علمای این دو علم هر کدام اینها را طبق مبنای خود برای آنان تعاریفی ارائه داده‌اند و جهاتی جداگانه برایشان بیان فرموده‌اند ولی در تبیین مصداق با هم به اختلاف افتادند و در داخل مقسم‌های متفاوت آنها را جای داده‌اند که این کار حتی سهرایت به وجه تسمیه مقسم‌ها نیز کرده و این اختلاف مصادیق و اصناف معین مانند افعال ناقصه، ضمایر، اسم زمان و... دارند که به خاطر انواع جهات و تعاریف اقسام آنها به وجود آمده است.