عامل مبتدا و خبر
65 بازدید
محل نشر: مقام امین/ شماره اول
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درعلم نحو اعراب کلمه ناشی از یک موثِر و عامل است و بدون وجود آن موثر هیچ کلمه ای اعراب نخواهد داشت. به همین دلیل دانشمندان علم نحو در باب مبتدا وخبر از عامل رفع این نوع کلمات سخن گفته و دیدگاه های مختلف خود را بیان داشته اند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی به بررسی دیدگاه نحویان در خصوص عوامل رفع پرداخته و نظرات ایشان را تبیین کرده است. از نتایج حاصله می توان به این نکته اشاره کرد که علمای کوفه و بصره دو نظر عمده و مخالف در عامل رفع دارند.