فقه و تامین اجتماعی
120 بازدید
موضوع: فقه و اصول

تامین اجتماعی یک عنوان جدیدی است و اولین بار در ایالات متحده به کار رفته و دارای محتوای غربی بوده واکنون با آن غالب به صورت اقتباسی در کشور های اسلامی با این عنوان به کار رفته است لکن محتوای اصلی آن در اسلام بوده است ، مثل بحث عدالت و اهمیت آن در اسلام لذااگر بخواهیم دو موضوع اقتصادی را در قرآن پیدا کنیم یکی ربا است یکی ایتاء زکات

سازمان ملل : تامین اجتماعی به منزله حمایتی است که برای افراد به هنگام بد بختی به اعضای خانواده میدهد.

این محتوا برای اسلام یک چیز آشنایی است لذا قابلیت تطبیق بر برخی احکام اسلام است

لکن در یرخی جا ها مبتنی بر مالیات اسست و در جا هایی دیگر مبتنی بر بیمه است .در عمل معمولا بر هر دومبتنی است.

در کشور ایران تامین اجتماعی مبتنی بر بیمه استو دارد به سمت مالیات می رود ، بودجه تامین اجتماعی یا بی صندوق است یا صندوق داردو نوعی پس انداز و سود پول است این دو روش دو اثر کاملا متفاوت دارد .

در ایران بینابین از روشها استفاده می کند هم حق بیمه می گیرد هم ما زاد را سرمایه گذاری می کند.

تامین اجتماعی بیمه ای نسبت به شاغلین خوب است ولی بی شاغلین سرگردان هستند این نوع تامین اجتماعی باعدالت اسلامی فاصله دارد چون روش بیمه ای به فقیر ها چیزی نمی رسد بلکه چیزی هم ازاو می گیرند و پولدار ها هم از مزیت استفاده می کند و پول می دهند ممکن است فقیرپولی بدهد هیچ وقت مزیت نگیرد ولی پولدار مزیت بگیرد.

این شیوه کنونی است و بهاین شیوه چیز در اسلام نبوده است لذا بایدبررسی کرد که چگونه نزدیک به مسئله ماست از فقها افرادی مثل شهید صدر به این مسئله پرداخته است.

قرزاوی کتاب الزکاه رانوشته است که مطالب اهل سنت است و تامین اجتماعی را مبتنی بر زکات کرده است

شاید یک عقد قرار دادیباشد که در مقابل خسارت به هنگام ضرر پولی به عنوان حق بیمه است شاید هم یک سیاست دولتی است

باید موضوع بیمه اجتماعی مشخص شود