روش شیخ انصاری (ارتباط فقیه با واقع)
106 بازدید
موضوع: فقه و اصول

غرض بالاصاله : قطع بهمعنی الاخص است یعنی 100درصد تطابق با لوح محفوظ -لذا شیخ تا جایی که می تواندتحفظ بر واقع دارد. فقیه خیلی تلاش کند به اطمینان می رسد نه قطع بمعنی الاخص و نهاعم بلکه فقهای فعلی ظنی جلو می روند.

تبصره: موانع دستیابی فقیهبه واقع : 1- جهل به مناطات احکام در بیشتر مسائل (ص62 رسائل) 2- نقلی بودن ماهیتادله: الف- نفس ریختن معانی در الفاظموجب خطاء می شود چون جا گرفتن معنا در لفظ کار راحتی نیست و موجب خطا است. ب -موانع داخلی کلام یعنی احتمال قرائن همراه با کلام. ج- موانع خارجی کلام از جملهتحریف (ج1 ص326 رسائل) ، از بین رفتن منابع روایی ( رسائل ج1 ص107) ، نسخه روایت ،تقطیع ، نقل به معنا و...

رسائل ج1 ص162 : آنچه کهاز ادله از بین رفته کمتر از آنچه که هست نیست د- فهم خود فقیه

نکته: قطع تنها در استنباط مسائل اصولی کاراییدارد لذا از آن بحث شده است. ممکن است گفته شود علم فقه علمی ظنی است لکن ازآنجایی که علم استقرایی نیست ذاتا ظنی نیست.