ویژگی های آیت الله حق شناس تهرانی از زبان یکی از شاگردان ایشان
74 بازدید
تاریخ ارائه : 7/23/2014 5:24:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

امروز سالگرد مرحوم آیت الله حق شناس تهرانی است به همین مناسبت گوشه ای از ویژگی های ایشان را از زبان یکی از شگاردانشان در ادامه می آید :حاج آقا خیلی کارهایش مطابق با آیات و روایات بود این نوع بزرگان تواضععجیبی دارند مثلا آقای شاه آبادی در حالی که استاد حاج آقا بودند ازایشان خواسته بودند زبان فرانسه بهشون یاد بدهند؛ باید برای خالص شدن مجالست با افراد خالصکرد چون اگر خالص نشویم زندگی مختل می شود و اصلا خسر الدنیا و الآخره÷یش می آید. حاج آقا فرمودند از این گلوی من چیزی به غیر اخلاص خارج نشده حتیصحبت با خانواده را ایشان در مواقعی واجب می دانستند کسی اخلاص ایشان رامیدید غصه ای نداشت ؛با عالمی مجالست داشته باشید که یاد دهد شما خیرمردم را بخواهید و شما رو به محبت اهل بیت بیاندازد. حاج آقا هم همین طوربودند مکتب محبت به اهل بیت و توسل به ایشان داشتند؛ در مسائل سیاسی همهمینطور بود خیر جامعه اسلامی را می خواستند و خیلی تاکید بر علمدارداشتند ؛با عالمی مجالست داشته باشید که شما را به دنیا هدایت نکند و حبدنیا نداشته باشند، آسیب ها: رفتن دنبال ذکری که نه خدا فرمودن و نهپیامبرحاج آقا در ذکر ،ذکر عملی را توصیه می فرمودند. حتی اگر ذکری می گفتندصلوات و یا اذکار ماثور بوده و همچنینن تشویق به درس می کردند حوزوی یادانشگاهی آن هم در سطح بالانه ایشان خوفی بودند و نه رجائی نه افراطی و نه تفریطی.هر موقع پیش حاج آقا می رفتیم مراقبه و توسل می کردیم تا از آیشون فیضببریم با یا ستار العیوب نمی شود فیض برد نمی شود گناه کرد حرف چرت و پرتزد و فیض برد باید اهل نماز شب بود چون تازه نماز صبح شاید خوب شود؛ نمازشب موجب نرفتن سمت مرز گناه است به غیر اون روزتون گناه است ؛ توکل ؛غیبت نکردن؛ توسل به حضرت علی اصغر؛ اخلاص؛حاج آقا در مبارزه با نفس شگرداخلاص داشتند و همچین بر زیارت عاشورا و مراقبه بسیار تاکید داشتند بسیار بهتفقه در دین سفارش می کردند که یکی از مصادیق اتم آن اجتهاد است؛ اگرما یک هزارم حاج آقا حق شناس تربیب کنیم دنیا آباد می شود.