پیرامون کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر
91 بازدید
تاریخ ارائه : 12/9/2013 9:00:00 AM
موضوع: فقه و اصول

حلقه مفقوده بین معالم و كفایه است

بیان ساده دارد

تقسیم مباحث مانند مرحوم كمپانی است و مباحث عقلی جداست مقداری از مباحث

اهل سنت نیز وجود دارد مباحث منطقی نیز بیان شده و تاریخچه مباحث مطرح

شده نسبت به حجم اصول فقه نشان دهنده مختصر بودن مباحث است ، دو نقص نیز

وجود دارد در اصول علمیه فقط استصحاب بحث شده

و در مسائلی بی جهت بسط داده شده

از ابتكارات آیشان بحث حسن و قبح عقلی است و دیگر بحث از دلالت است كه به

شكل مبسوط مطرح شده است