ماهیت و تمایزات بین 3 علم صرف، نحو و لغت
98 بازدید
تاریخ ارائه : 8/28/2013 7:15:00 AM
موضوع: ادبیات عرب

جملات مستعمل عرب تنها و تنها از الفاظ تشکیل شده که معنای مستفاد از این الفاظ به خاطر این است که معانی تابع الفاظ می باشند به همین دلیل باید اثر تمامی معانی ای که از یک کلام می فهمیم باید در الفاظ آن کلام دنبال آن گشت. به طور مثال جمله ضَرَبَ زِیْدٌ عَمْراً از الفاظ(ض-ر-ب-ز-ی-د-ع-م-ر)و همچنین از علاماتی مثل(-َ،-َ،-َ،-ِ،-ْ،-ٌ،-َ،-ْ،-ً) تشکیل شده است پس باید از همین الفاظ و علامات به معنای تام جمله یعنی(در گذشته زد زید عمر را) پی برد. پس نیاز داریم که ابتدا معانی الفاظ(ضَرْب)،(زید)و(عمر) را شناخت که مربوط می شود به موضوع علم لغت که در کلمات عرب به این دست از الفاظ ماده کلمه تعبیر می شود سپس باید به معنای(-َ،-َ،-َ) دست پیدا کرد که مربوط می شود به موضوع علم صرف که از آن به هیئت صرفی کلمه یاد می شود، در مرحله آخر باید معانی دو علامت(-ٌو-ً) و همچنین محلی از اعراب داشتن یا نداشتن کل جمله را شناخت که مربوط به موضوع علم نحو می شود و از آن تعبیر به هیئت نحوی کلمه و هیئت نحوی جملات می شود.