مقایسه تبویب الموجز و دروس
117 بازدید
تاریخ ارائه : 7/13/2013 3:22:00 PM
موضوع: فقه و اصول

به طور کلی می توان مسائل علم اصول را به 5 نوع تقسیم کرد :1- فلسفه علم اصول 2- مباحث لفظی 3- مباحث عقلی 4- اصول عملیه 5- تعارض ادله

دو کتاب دروس و الموجز که در اصول نگاشته شدند در تبویب ابواب و نظم این چهار دسته از مسائل اختلافاتی دارند.

به طور کلی کتاب دروس شهید صدر مباحث را اینگونه بیان می کند:

1تمهید( فلسفه علم اصول)

2امارات و ادله(مباحث عقلی)--- ادله محرزه--- دلیل لفظی (مباحث الفاظ)

                                                     --- دلیل عقلی (مباحث عقلی)

                                    --- ادله غیر محرزه(اصول عملیه)

3تعارض ادله

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب الموجز که ترتیب مباحثش مانند کتاب کفایه مرحوم آخوند می باشد بدین شرح مباحث را بیان کرده است.

1مقدمه(فلسفه علم اصول)

2مقصد اول تا مقصد خامس (مباحث الفاظ)

3مقصد سادس :حجج و امارات(مباحث عقلی(

4مقصد سابع (اصول عملیه)

5مقصد ثامن (تعارض ادله)

لازم به ذکر است که کتاب کفایه در لا به لای مباحث الفاظ مطالبی را مطرح کرده که سزاوار بود در مباحث عقلی از آنها بحث شود.