اجماع مجهول النسب و تقریری
81 بازدید
تاریخ ارائه : 7/7/2013 7:43:00 AM
موضوع: فقه و اصول
  1. اجماع مجهول النسب

اجماع بین چند نفر بوده و یکی از آن ها مجهول است و ممکن است امام زمان باشد چون عالم می باشد وقتی قول همه علما دیده شد قطعا دیده آنی که مجهول بوده امام بود؟؟؟

یرد علیه:چه کسی گفته که امام معصوم قولی در اقوال دارد واز کجا قطع پیدا می شود که امام گفته شاید این نوع اجماع را در زمان حضور معصوم استفاده کرد

  1. اجماع تقریری

در جایی که همه بودن و اجماع شد و امام سکوت کرد پس درست است

یرد علیه: گه امام غائب است شاید بشود در زمان حضور استفاده کرد..