اجماع کشفی
110 بازدید
تاریخ ارائه : 7/1/2013 8:50:00 AM
موضوع: فقه و اصول
  1. اجماع کشفی

فرهنگ نامه اصول فقه ؛ ص94

فقها و مجتهدان كه هريك داراى انديشه و سليقه خاص هستند، هرگاه در حكمى از مسائل فقهى به اتفاق‏ نظر برسند (با توجه به اجتناب آنان از استحسان‏هاى عقلى و اعتبارهاى ظنى در مقام استنباط و نيز دقت نظر و رعايت تقوا و احتياط شديد آنها) از هماهنگى آنان مى‏توان دريافت كه رأى آنان مستند به دليل معتبرى مى‏باشد كه در دسترس آنان بوده است، ولى هم‏اكنون در اختيار ما نيست، زيرا اگر دليل معتبرى وجود نداشت، آنان به صراحت حكم نمى‏كردند و اجماع محقق نمى‏شد. اين طريق كشف از دليل معتبر، منسوب به مرحوم «نايينى» است.[1]رأى آنان موافق با قاعده و يا اصلى شرعى باشد، زيرا در اين صورت احتمال داده مى‏شود مدرك مورد نظر آنها، همان اصل باشد.[1]

مركز اطلاعات و مدارك اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه - قم، چاپ: اول، 1389 ش.