مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مسعود
نام خانوادگی:داودی پور
پست الکترونیک:1404.1404.d@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، ادبیات عرب ، سایر

زندگی نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب  سطح یک حوزه را در مدرسه علمیه آیت الله حق شناس واقع در تهران جنب امام زاده سید اسماعیل به مدت 5 سال گذرانده ام و اکنون در حال تحصیل سطح دو در شهر مقدس قم در مرکز فقهی ائمه اطهار هستم  . تاکنون دو مقاله در منطق, دو مقاله در نحو ، دو مقاله در صرف و دو مقاله در اصول فقه نوشتم و در حال نگارش  مقالاتی دیگر در فقه و اصول هستم ، تلخیص کتاب الموجز را نیز به نگارش در آورده ام ، برخی از مقالاتم در مجله محفل و مقام امین به چاپ رسیده است.